14/09/2023

ODLOMCI IZ KNJIGE “FOTOMONOGRAFIJA HERCEGOVINA“

             AUTORI TEKSTOVA:  Ahmet S. Aličić, Džemal Čelić, Tonči Grbelja, Čedo Kisić, Todo Kurtović, Zdravko Marić, Mišo Pištalo, Žarko Radulović, Vlado Smoljan, Krešimir Šego, Tvrtko Šulentić i Anđelko Zelenika

            IZDAVAČ:  NIRO „Privredni vjesnik“ Zagreb, Mažuranićev trg 5/II u suradnji sa Socijalističkim savezom radnog naroda BiH – Međuopćinska konferencija Mostar

            TISAK:  Štamparski zavod „Ognjen Prica“ Zagreb, Savska cesta 31

            DISTRIBUCIJA:  NIRO „Privredni vjesnik“ – Zagreb i „Turistkomerc“ – Zagreb

            Tisak dovršen u IX mjesecu 1981. godine

  

            Industrija. Razvoj industrije u Hercegovini počinje austro-ugarskom okupacijom. Ovdje je već 1885. godine sagrađena pruga Mostar-Metković, 1888. Mostar-Ostrožac, 1889. Ostrožac-Konjic i 1891. Konjic-Sarajevo. Zatim je u julu 1901. puštena u promet i pruga Gabela-Uskoplje-Zelenika, pa je tako stvorena jedna od neophodnih pretpostavki za ekonomski razvoj ovoga kraja, pa time i njegovu industrijalizaciju.

            Očito je da je industrijski razvoj Bosne i Hercegovine u tom periodu bio u funkciji politike dvojne monarhije. Za stadij razvoja kapitalizma na prelasku iz XIX u XX vijek bio je tipičan izvoz robe. Bosna i Hercegovina sa svojim prirodnim bogatstvom postala je izdašan sirovinski rezervat za relativno jaku industriju Austro-Ugarske i to je bio osnovni motiv u poticanju industrijskog razvoja ovoga područja. Otuda i sistematska ispitivanja mineralnih sirovina, impulsi razvoju poljoprivrede i šumarstva i sl., pa tako i razmjerno značajna ulaganja u rudarstvo, te drvnu i kemijsku industriju.

            Razumljivo je da je taj proces širio i unutrašnje tržište kojemu se pridružio sve jači kupovni potencijal stanovništva u okupiranim oblastima. Međutim, „za stabiliziranje stanja u Bosni i Hercegovini nije bilo dovoljno samo privredno djelovati. Trebalo je i politički raditi. Trebalo je pridobiti simpatije stanovništva okupiranog područja. Zato, dobrim dijelom, bar u Kalajevo doba, ovakvo djelovanje bilo je osnov ekonomske politike“ (Kemal Hrelja).

            Međutim, neophodno je ipak podsjetiti kako je Austro-Ugarska bila – barem do aneksije 1908. godine – samo mandator na ovom području, te da je morala pravdati svoju upravu i konkretnim rezultatima. Biće da je i to jedan od osnovnih razloga što se Bosna i Hercegovina tada relativno brzo i – prvi put u svojoj historiji – smišljenije razvijala.

            Iz uvodnih napomena proizilazi i zaključak o razlozima zbog kojih je Hercegovina u tom periodu znatno usporenije napredovala. Ti su razlozi i prethodno i u širem kontekstu objašnjeni. Hercegovina nije imala za to vrijeme i za potrebe vladajućeg društvenog odnosa izrazitijih razvojnih uslova, a okupatorske vlasti nisu u svojim kolonijama gradile prerađivačke kapacitete.

            Prve informacije o industriji Bosne i Hercegovine po područjima pojedinih općina datiraju iz 1885. godine. Kao kuriozitet činjenice o evoluciji definicije industrije navodi se da je industrija u to vrijeme obuhvaćala i „kazane za pečenje rakije“.

            Jedini industrijski kapacitet – kako se tumači danas – bila je Tvornica duhana u Mostaru, sa 125 zaposlenih proizvodnih radnika u 1881. godini. To posebno treba istaći, jer je u toj tvornici nikao prvi industrijski proleterijat Hercegovine.

            Rudnici uglja su, u stvari, bili nalazišta rude koju su koristili okolni stanovnici za vlastite potrebe. Tako je 1910. godine u pet manjih rudnika u Bosni i Hercegovini (Ugljevik, Duvno, Livno, Mostar i Gacko) bilo zaposleno svega 12 radnika. Te je godine u Mostaru izvađeno 139, a u Gacku 78,5 tona uglja.

            Razvoj šumarstva i drvne industrije u Bosni i Hercegovini odrazio se, - iako sa znatno slabijim efektima – i na ovom prostoru. Tako je u 1910. godini područje Konjica imalo jednu parnu i 7 običnih vodnih pilana, a Gacko i Prozor po jednu običnu pilanu.

            Od početka ovog stoljeća u vanjskotrgovinskoj razmjeni Hercegovine pojavilo se i vino. U kratkom vremenskom razmaku izgrađeno je – za ono doba – više modernih vinarija:  Velimira Oborine (1894), Đ. i R. Jelačića (1891), Riste Krulja (1899), Save Šantića i D. Lj. Grkovića u Mostaru, te Milana i Luke Kurilića u Domanovićima.

            U 1910. godini u Hercegovini je bilo zaposleno 3098 radnika u industriji i zanatstvu (u BiH 31 774). Kako se vidi, na samom početku industrijskog razvoja Bosne i Hercegovine ovaj je region počeo ekonomski zaostajati. Iako je u njemu tada živjelo 14% stanovnika Bosne i Hercegovine, učešće industrijskih i zanatskih radnika nije iznosilo ni 10%. Od ukupnog broja industrijskih i zanatskih radnika 37,5% se nalazilo u Mostaru. Na taj se način Mostar počeo izdvajati po svojoj razvijenosti u ovom potpuno nerazvijenom prostoru.

            Analazirajući nadalje proces industrijalizacije Hercegovine u austrougarskom periodu, treba upozoriti i na njegov prostorni aspekt. Od 121 industrijskog preduzeća u BiH, u 1914. godini u Hercegovini je bilo 10:  rudnici uglja (Mostar i Gacko) 2, drvna industrija (Ostrožac) 1, kemijska industrija (Mostar) 1, prehrambena industrija (ledare u Mostaru i Čapljini) 2, industrija duhana (Mostar) 1, grafička industrija (Mostar) 1, proizvodnja električne energije (Mostar i Bileća) 2.

            Uz Fabriku duhana u Mostaru, po broju zaposlenih bila je značajna drvna idustrija u Ostrošcu sa oko 300 zaposlenih, a objektivno vrijedan razvojni potencijal je bio u Tvornici sapuna, svijeća i kristalne sode (Knežić i sin) u Mostaru. Svi ostali kapaciteti su i za ono vrijeme bili beznačajni.

            Kako se vidi, prva industrija Hercegovine je nikla u dolini Neretve. Snagom lokacione inercije ona se i dalje razvijala na istom prostoru sve do pedesetih godina ovog vijeka. Na taj način, već u austrougarskom periodu postavljen je osnov za kasniji neravnomjeran razvoj regije, kao i za sve političke posljedice te činjenice.

            U ekonomskoj politici dvojne monarhije, koju je četrdeset godina provodila na ovom području, nalaze se djelimični, ali i djelotvorni uzroci i dugoročnog zaostajanja Hercegovine u razvoju i njezinog neravnomjernog teritorijalnog razvoja. Poslije sloma Austro-Ugarske ovdje nije ostao niti jedan kapacitet iz onih industrijskih grana koje su polarizatori razvoja, a u širokim dijelovima Hercegovine nije bilo ni industrijskih zametaka uopće.

            Ali, na štetu ovoga kraja, ni u periodu između dva svjetska rata nisu te greške ispravljene. One su, čak, bile i potencirane. Suština ekonomskih politika i Austro-ugarske monarhije i Kraljevine Jugoslavije nije rezultirala iz dugoročnih životnih potreba bilo kojeg nerazvijenog područja. U kapitalističkom sistemu, uostalom, takva politika i nije bila moguća.

  

            Zanatstvo. Poslije okupacije Bosne i Hercegovine 1878. godine počeo je u početku lagani, a kasnije sve brži trend propadanja tradicionalnog zanatstva. Njegove proizvode je zamjenjivala uvezena roba, pa su gotovo potpuno iščezli:  ćebedžije, abadžije, ćurčije, kazazi, terzije i dr. Održanju nekih zanata je, međutim, pogodovalo zadržavanje narodne nošnje i običaja na selu. Isto tako su se počeli javljati i novi zanati, koje je razvoj industrije generirao. Kao i svaka novost, i oni u početku nisu imali svoju definiciju, pa su se u cijelom austrougarskom periodu prikazivali zajednički sa industrijom. Tako je, s vremenom, mijenjan broj zanatlija, ali se mijenjala i struktura zanatstva.

            Austrougarske vlasti su, možda, više učinile da se u zanatstvu zadrži tradicija, nego da se uvedu novi sadržaji. Proizvodi bosanskog zanatstva su za Evropu imali draž Orijenta, a ona je uvijek iz toga izvlačila profit. Tako se, vjerojatno, može tumačiti i činjenica što je zemaljska uprava odlučila „u umjetničkom i ekonomskom interesu da obnovi stare umjetne zanate“, te formirala Radionicu za umjetne obrte u Sarajevu, radionice za inkrustacije u Foči i Livnu, Tkaonicu ćilima u Sarajevu, Tkaoninicu beza i Vezionicu u Sarajevu.

            Nestankom esnafa javila se potreba formiranja zanatskih udruženja. Za razliku od tolerantnosti esnafa, koji su učlanjivali zanatlije bez obzira na vjeru, nova su se udruženja uglavnom formirala na nacionalnoj osnovi. Tako je 1904. godine osnovano Srpsko zanatlijsko društvo, a zatim i Muslimansko zanatlijsko udruženje ITIHAD i Hrvatska radnička zadruga u Mostaru. Formirala su se i stručna udruženja, u kojima je gotovo redovno klasni karakter dominirao nad nacionalnim (Podružnica Stručnog udruženja drvodjelaca u Konjicu, Podružnica kožarskih radnika u Trebinju).

            Tako je zanatstvo Bosne i Hercegovine u vrijeme dvojne monarhije uglavnom stagniralo. Stara organizacija je bila razbijena, a novi oblici su već u samom početku nosili u sebi klicu kasnijih antagonizama.

  

            Trgovina. Loša saobraćajna povezanost pvpg područja s Bosnom i ovdje je došla do izražaja:  izvozno-uvozni robni tokovi Hercegovine bili su uglavnom usmjereni pravcem Mostar-Metković-Trst. Tako je već tada Metković imao sasvim određen zadatak u ekonomici ovog područja, a više Hercegovaca je u Trstu formiralo svoje trgovačke filijale ili firme, koje su se bavile i trgovačkim prometom.

            Značajan faktor razvoja unutrašnje trgovine Hercegovine u doba Austro-ugarske monarhije bili su i rastući administrativni centri i veći vojni garnizoni na granici sa Crnom Gorom. Iz tog se razloga trgovina tada naročito snažno razvijala – osim u okružnom centru u Mostaru – u Gacku, Bileći i Trebinju.

  

            U 1885. godini u Bosni i Hercegovini je bilo ukupno 15 454 tvorničara, trgovaca i obrtnika, a u Hercegovini 1 468. Međutim, iz karakteristika tadašnje ekonomske strukture postaje očito da se pretežan dio tih brojki odnosi na zanatlije. Ali broj trgovaca je već u 1910. godini gotovo dostigao ukupni broj tvorničara, trgovaca i zanatlija iz 1895. godine.

  

            Odlukom učesnica Berlinskog kongresa 1878. godine, i pored toga što su Hercegovci ustankom okončali viševjekovnu vlast osmanske imperije na svom tlu, došlo je do smjene gospodara. Vatrom iz pušaka Hercegovci su dočekali austrougarske okupatore 1878, a samo četiri godine kasnije (1882) carske trupe su ponovo morale da savlađuju oružani otpor u ovim krajevima. Ni u narednom periodu, za sve vrijeme svoje vladavine na ovom podrčju, habsburška monarhija nije uspjela stanovništvo Hercegovine načiniti pokornim podanicima. U Mostaru, Trebinju, Konjicu i drugim mjestima ove oblasti u toku čitavog ovog perioda snažno se razvio i bujao politički život, naročito nakon stupanja proleterijata na političku pozornicu.

            Austrougarska okupatorska vlast uskraćivala je stanovništvu Bosne i Hercegovine političke sloboda i prava, a zavela je najkrući kolonijalno-birokratski sistem vladavine. Ona je u interesu svoga privatnog i državnog kapitala omogućila neograničenu eksploataciju šumskog, rudnog i drugog prirodnog bogatstva Bosne i Hercegovine, zavela svoj trgovački monopol i iskorišćavanje jeftine radne snage. Iako rukovođena interesima austrougarskog finansijskog kapitala, okupatorska vlast je stvorila uslove za razvoj kapitalističke privrede i podsticala podizanje kapitalističkih preduzeća. Pristupilo se izgradnji željezničkih pruga i solidnih puteva. Pojavio se veći broj preduzeća drvne industrije, otvarani su novi rudnici, podizane fabrike za preradu duvana, kemijske i metalurške industrije. Iako je takav razvoj izrazito nosio karakter kolonijalne privrede, on je uslovio znatne promjene u društvenoj strukturi stanovništva i omogućio pojavu i formiranje radničke klase. Veliki generalni štrajk, koji je spontano izbio prvih dana mjeseca maja 1906. godine, jasno je pokazao da se i u Bosni i Hercegovini oformila nova društvena i politička snaga, tj. proleterijat, koja će unijeti nove ideje i stremljenja u društvo.

            U težnji da definitivno učvrsti svoju vlast na Balkanskom poluostrvu Austro-ugarska monarhija izvršila je 1908. godine aneksiju Bosne i Hercegovine.

  

            Okupacijom od strane Austro-ugarske monarhije, čitavo područje Bosne i Hercegovine snažnije se integrisalo u jedinstvenu privrednu cjelinu, a istovremeno i u jedinstvenu teritorijalno-administrativnu jedinicu. Prema tome, ona je sve do aneksije 1908. godine imala status okupirane pokrajine, da bi u sljedećem periodu, sve do kraja vladavine Austro-Ugarske, bila tretirana kao integralni dio Monarhije. U takvim uslovima, od kraja XIX stoljeća, kapitalizam je krčio put i u ovoj pokrajini u kojoj je osnovnu privrednu snagu u gradovima predstavljalo zanatstvo i trgovina. Uz njih se sporo i u vrlo ograničenim okvirima razvijala i moderna industrija.

            Međutim, Hercegovina je kroz čitav ovaj period ostala agrarna oblast u kojoj je oko 240 hiljada stanovnika živjelo od poljoprivrede. Većinu poljoprivrednog stanovništva sačinjavali su slobodni seljaci, najčešće vlasnici malih parcela. Prema podacima iz 1910. godine, njih je u Hercegovini bilo 17 539 sa 83 096 članova porodice, od ukupno 267 038 stanovnika, koliko je tada imala Hercegovina.

            Životne prilike mlade radničke klase bile su vrlo teške, jer je radna snaga u Hercegovini bila veoma jeftina. Zbog toga su radničke porodice jedva obezbjeđivale minimum egzistencije. Ništa bolji položaj nije bio ni seoskog stanovništva, koje je zbog mnogobrojnih poreza, taksa i sličnih nameta sve više ekonomski propadalo. To je, ujedno, i bio jedan od razloga veoma jake ekonomske emigracije iz Hercegovine početkom XX stoljeća u zemlje izvan Austro-Ugarske, a naročito u druge pokrajine Monarhije.

  

            Svoje postojanje, odnosno ulazak u život, klasni radnički pokret je najavio tako silovitim istupom proleterijata u maju 1906. godine da je to istovremeno značilo i njegovu punu društvenu afirmaciju. Iako je pokret u Hercegovini tih dana izbio na površinu u vidu erupcije, spontano i bez organizovane jezgre, on je za sobom povukao i gotovo sve opoziciono raspoloženo stanovništvo gradova i izazvao snažno talasanje na selu. Nikada ni prije ni poslije 1906. godine austrougarska uprava u Hercegovini nije bila izložena tako jakom unutrašnjem pritisku kao tada. To je bio najsnažniji i najdublji društveni potres za 40 godina trajanja njene okupacije u Bosni i Hercegovini.

            Neposredno poslije završetka generalnog štrajka 1906. godine hercegovački radnički pokret se definitivno organizaciono uobličava. Sindikalna centrala – Glavni radnički savez za Bosnu i Hercegovinu, koji je osnovan u Sarajevu 27. augusta 1905. godine, dobija u septembru 1906. godine od vlasti odobrenje za rad, a idućeg mjeseca se formira i sedam njegovih strukovnih sekcija.

            Ujesen 1906. godine i u Mostaru počinju nicati prve sindikalne organizacije (grafičari), a nešto kasnije, već slijedeće godine, ovdje su funkcionisale podružnice krojača, pekara, metalaca, građevinara, drvodjelaca i kožaraca. Ubrzo je formiran i Međustrukovni odbor, koji je predstavljao jedinstveno rukovodeće tijelo u gradu i inicirao brži razvitak sindikalnog pokreta u Hercegovini.

  

            Zatečenom stanju austrougarska okupacija je suprostavila svoje, za kolonijalno-provincijske potrebe prilagođene srednje-evropske koncepte;  zgrade kasarni i žandarmerijskih stanica, duhanske otkupne stanice, skromne školske zgrade i sjedišta administrativno-birokratskog aparata upečatljivo svjedoče o suštinskom odnosu kultur-tregera prema ovoj zemlji. Iz reprezentativnih razloga zgrade su van mjerila sredine, na jeftino-pompezan način dekorisane pseudostilskim elementima karakterističnim za prelaz XIX u XX stoljeće, posebno pseudomaurskom dekoracijom (mostarska gimnazija). Među ovim građevinama secesionistički tretirana „Banja“ i urbano-kompoziciono rješenje „Rondo-a“ u Mostaru (sa šest aleja), kao i rješenje trgova i glavne ulice od Starog grada prema Dubrovačkoj kapiji u Trebinju, izdvajaju se konceptom i uspješnom realizacijom.

Nema komentara:

Objavi komentar